top of page

Fagsiden - DOK48-GRUPPEN

Velkommen

Legg til litt info om dette elementet..

Velkommen til DOKUMENTERT.NO

Portalen er under oppbygging og innhold fylles på fortløpende.

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis på arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Eksempel kan være dreiebenk, motorsag, fresemaskiner osv. Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetente til det.

 

Opplæringen skal minimum gi kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

 

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt.

Dokumentert sikkerhetsopplæring ble innført som et begrep i Norge gjennom Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best 555 som kom i 1998. Siden den gang har stadig flere aktører arbeidet med å utvikle "god nok" opplæring og gode systemer for dokumentert sikkerhetsopplæring.

Av de kjente fagområdene er nok personløfter bransjen den som har kommet lengst. Her er det for lengst innarbeidet flere alternative læremateriell som er for salg, og dessuten er det tilbud om instruktørkurs flere ganger i året.

Når det gjelder øvrige typer arbeidsutstyr er det meget store variasjoner i hva som er etablert av bransjefelles ordninger.

 

DOK48-gruppen har arbeidet i mange år for å få til en god harmonisering på dette området med læreplaner som er omforente av de forskjellige bransjene.

Opplæringsplaner

Legg til litt info om dette elementet..

Opplæringsplaner totaloversikt

 

Tabellen er et arbeid utført av NOORSI (DOK 48 Gruppen). Gruppen jobber for fullt med å utfylle tabellen.

 

Alt innholdet er beskyttet av er beskyttet av Copyright NOORSI, og tillates ikke brukt for kommersielt videre salg eller kommersielt bruk. Herunder tillates ikke innholdet på denne siden brukt i IT systemer ment for andre i en kommersiell sammenheng utenfor eget bruk i eget foretak, uten eksplisitt avtale med NOORSI. NOORSI medlemmer og andre kan fritt bruke innholdet til eget bruk internt for opplæring og klassifisering i eget foretak.

 

Gruppen er bredt sammensatt fra industri, videregående skoler, opplæringsforetak, forsvaret mm.

 

Bransjen har de senere år begynt å gruppere arbeidsutstyr under dokumentert opplæring som naturlig hører sammen. Dette gjøres av flere årsaker:

  • Lettere oversikt på kompetansebevis

  • Mer hensiktsmessig å gi opplæring pr gruppe

  • For mye småutstyr gir for mange forskjellige småkurs

  • Opplæring kan gis pr hovedgruppe i stedet for pr enkeltutstyr

  • Forskjellige benevnelser på samme utstyr unngås

 

Eksempler:

Modul 01-AX betyr at det er gitt opplæring på alt utstyr under Modul 1 A, verksted og lager
Modul 01-A7 betyr at det kun er gitt opplæring på billøfter innenfor Modul 1 A
Modul 02-AX betyr at det er gitt opplæring på alle kraner under Modul 2A
Modul 06-A1 betyr at det er gitt opplæring på personløfter, tilhengermontert

 

Sitter du på relevant opplæringsmateriale til denne tabellen? Gjør avtale om salg!

 

(NB NOORSI kvalitetssikrer ikke alt materiell som ligger ute fra forskjellige leverandører)

DOK48 Gruppen

Legg til litt info om dette elementet..

DOK48 Gruppen

DOK48 gruppen har i mange år arbeidet for harmonsering av dokumentert sikkerhetsopplæring i de forskjellige bransjene.

 

Bidragsytere til DOK48 Gruppen har vært rundt 70 personer fra mange forskjellige bransjer, aktører, opplæringsvirksomheter, forsvaret, videregående skoler mm

 

I linken under kan du se hvem som har vært med i DOK48-Gruppen og vært bidragsytere.

Forskriftene - Om Dokumentert sikkerhetsopplæring

Legg til litt info om dette elementet..

Forskrift om utførelse av arbeid setter krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr

Det er i første rekke §§ 10.1, 10.2 og 10.4 som setter kravene:

 

§ 10-1.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

 

§ 10-2.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.

Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i.

Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring.

Borger fra annet EØS-land eller Sveits skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-3.

 

§ 10-4.Krav til utstyrsspesifikk opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Fra Risikovurdering til dokumentert opplæring

Legg til litt info om dette elementet..

Hva er enkel risikovurdering?

Kort sagt: Et verktøy til å avdekke uønskede hendelser

 

Uønsket hendelse: hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller materielle verdier. For eksempel er rot og uorden en uønsket tilstand, mens det at en faktisk snubler i rotet en uønsket hendelse.

Dersom vi skal lage risikoanalyse i henhold til NS 5814 eller andre relevante standarder (som bedriften kan være underlagt) kommer vi ikke utenom bruk av sannsynlighet og konsekvensvurderinger.

 

Sannsynlighet / Konsekvens

 

Sannsynlighet

Når en spør etter sannsynlighet, spør en etter hvor ofte det er tenkelig at en definert hendelse inntreffer. Om den inntreffer flere ganger daglig, hver dag, hvert år, hvert hundre år? Spesielt om hendelsene inntreffer sjelden, eller aldri har skjedd til nå, kan det være vanskelig å si noe om hvor sannsynlig de er, og en av de viktige sakene man må avklare før man går i gang med risikoanalyser, er å avgjøre hvordan man skal definere dette.

 

Konsekvens

På samme måte som standarden legger opp til en beregning av sannsynlighet, ønsker den også at en foretar en vurdering av konsekvens. En konsekvensanalyse betyr kort og greit at man sier noe om hvilke følger de definerte, uønskede hendelsene kan få. Det kan være alt fra små konsekvenser til de katastrofale.

Husk at de uønskede hendelsene vil få ulik grad av konsekvenser for personer, ytre miljø og materiell eller økonomi. For eksempel vil en uønsket hendelse som at en person skyter seg med spikerpistol, kunne få store konsekvenser for personen, men ingen konsekvenser for ytre miljø. Derfor skiller vi gjerne i person, materiell og miljø.

Konsekvensvurdering betyr å vurdere konsekvens dersom en hendelse inntreffer.

 

Risiko

Risiko er et begrep som består av både sannsynlighet og konsekvens, og blir ofte fremstilt som sannsynlighet ganger konsekvens.

Altså hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe- og hva som kan blir følgene.

En risikoanalyse gjøres ved å beskrive eller beregne risiko på en slik systematisk måte. Når en beregner risiko illustreres dette ofte i form av farger og matrise.

 

Akseptkriterier

Akseptkriterier er et viktig begrep. Akseptkriterier vil kunne variere fra bransje til bransje, fra bedrift til bedrift og kanskje fra arbeidsoperasjon til arbeidsoperasjon, og går rett og slett på hva en aksepterer av risiko

 

Før en går i gang med risikoanalysene i bedriften vil det være viktig at en har klart for seg hva en kan akseptere, og ikke.

En risikovurdering er en sammenligning av resultat av risikoanalyse og akseptkriterier. Med det menes at man ser på risikonivået som er identifisert, hvor høy eller lav risikoen er, og så vurderer man om risikonivået er tilfredsstillende lavt. Om risikonivået kan aksepteres eller ikke.

 

Om det ikke kan aksepteres må noe gjøres, og man må komme med forslag til risikoreduserende tiltak.

Risikoreduserende tiltak - fra risikovurdering til opplæring

Risikoreduserende tiltak reduserer risikoen ved at de enten reduserer sannsynligheten for at hendelsen inntreffer. Altså hvor ofte. Eller ved at tiltaket reduserer konsekvensene om uhellet skulle være ute. Opplæring er en viktig faktor for å hindre eller begrense sannsynligheten for uhell.

 

Et eksempel er om en til stadighet opplever at en mister gods ved løfteoperasjoner pga av at det ikke er stroppa på rett måte. Et tiltak som vil redusere hyppigheten, altså sannsynligheten for hendelsen, er at en sørger for å stroppe riktig. En annen måte å redusere risikoen på er å sørge for at det alltid er avsperra i løfteområdet slik at ingen befinner seg under løftet. Da vil ingen få løftet i hodet om det skulle falle ned - altså reduserer en konsekvensene for personer. De materielle konsekvensene vil likevel kunne bli høye etter dyre ting man løfter på. Risikoreduserende tiltak er altså tiltak som vil bidra til å redusere risiko.

 

Forskriften legger til grunn at det er foretatt en risikovurdering, og at man har konkludert med at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, og hvilke risikomoment som er relevante. Resultatet av risikovurdering er altså en del av den dokumenterte sikkerhetsopplæring.

 

Riktig stropping er en del av opplæringen. Likeledes avsperring av området om nødvendig. Begge deler inngår i opplæring som enten kan være sertifisert eller dokumentert.

Dokumentasjon av Dokumentert opplæring

Legg til litt info om dette elementet..

SFS utsteder kompetansebevis

Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr.

 

Ut fra forskriftens krav kan vi lese:

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.Det er altså et krav at dokumentasjon:

  • skal utstedes (skriftlig)

  • skal dokumenteres i henhold til forskriften

  • skal dokumentere teoretisk og praktisk opplæring

  • skal være tilgjengelig (kunne vises) for myndighetene, verneombud etc

Instruktør- instruktørkurs

Legg til litt info om dette elementet..

Krav til instruktør for dokumentert sikkerhetsopplæring

Det er viktig at instruktører har den nødvendige kompetanse.

 

Arbeidsgiver må sikre at instruktører har en teoretisk og praktisk kompetanse som gir dem en tilstrekkelig høy faglig status for å drive sikkerhetsopplæring innenfor bruk av arbeidsutstyr.

 

Hva sier forskriften:

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

 

Forskriften bruker begreper kompetent. Det er ikke noe eksakt fasitsvar på dette, men i bransjene blir dette tolket som at instruktørene må ha: 

1.    kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området. 

2.    egen dokumentert opplæring på det aktuelle utstyret (evt lang praksis)

3.    tilstrekkelig praktisk erfaring (minimum et år er vanlig oppfatning)

4.    evne til å formidle kunnskap

 

På grunn av mangel i en av de 4 ovennevnte, tidspress etc har det blitt mer vanlig de senere år at bedrifter kjøper også dokumentert sikkerhetsopplæring ved opplæringsvirksomheter.

Oppdatering av kompetanse til instruktører

Arbeidsgiver har ansvar for at instruktørene holder den standard som kravet tilsier.

Det anbefales at instruktør gjennomgår faglig oppdatering på blant annet lover, forskrifter og nyheter i bransjene med jevne intervall.

NOORSI avholder egen Fagsamling/konferanse for dokumentert opplæring ca hvert 2. år. I fremtiden legges det opp til samlinger for instruktører.
 

Se www.noorservice.no for mer info

Eksempel på enkel instruktøravtale

Under kan du se et eksempel på en enkel instruktøravtale.

Instruktøravtale Dokumentert Sikkerhetsopplæring

Kurs - konferanser for/om Dokumentert opplæring

Legg til litt info om dette elementet..

NOORSERVICE har en rekke kurs og konferanser for deg som er interessert i dokumentert sikkerhetsopplæring!


NOORSERVICE avholder med jevne mellomrom en egen konferanse Dokumentert Opplæring. I tillegg avholdes det eget instruktørkurs for Personløfter.  


Se mer fra NOORSERVICE sin kurs og konferansevirksomhet
 

Opplæringsmateriell

Legg til litt mer info om dette elementet..

NOORSI og NOORSi sine samarbeidspartnere har en mengde litteratur og opplæringsmateriell som egner seg til dokumentert sikkerhetsopplæring.

NOORSI og samarbeidspartnerne har sitt materiell på Materiellportalen.

 

Gå inn på www.materiellportalen.no for å søke etter materiell.

 

Har DU materiell som kan brukes til dokumentert sikkerhetsopplæring?
Ta kontakt med oss så kan vi gi deg gode inntekter på salg av materiell gjennom Materiellportalen.

Ring oss på 33 30 99 40 eller send oss epost på info@noorservice.no

Kursveiledning

Legg til litt info om dette elementet..

Hva skal et kurs innen dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr inneholde?

Det finnes ingen fasit på det, men basert på det som er beskrevet i forskriften, kan et kurs for dokumentert opplæring inneholde følgende (eksempel):

1.    Relevante lover og forskrifter (eksempelvis mini-modul 1.1)

2.    Bruksanvisning

a.    Bruksområde

b.    Bruksegenskaper

c.    Oppbygging av arbeidsutstyret

d.    Betjening av arbeidsutstyret

e.    Verneutstyr

f.     Vedlikehold

3.    Gjennomført risikovurdering og risikoreduserende tiltak

4.    Daglig Kontroll, Periodisk kontroll, evt Sakkyndig kontroll

5.    Eventuelt lagring på sikker måte/ beskyttelse

6.    Praktiske øvelser og instruksjon

 

Dersom personen tidligere har fått dokumentert sikkerhetsopplæring på aktuelt arbeidsutstyr, kan det være tilstrekkelig å gi opplæring kun i eventuelle særegenheter med nytt arbeidssted og risiko, omgivelser, brannfare etc.

Kurstilbud Dokumentert opplæring

Legg til litt info om dette elementet..

Kurstilbud Dokumentert Sikkerhetsopplæring

Våre medlemmer tilbyr en rekke kurs innen dokumentert Sikkerhetsopplæring, blant annet personløfterkurs, småverktøy mm.

Please reload

Her vil det bli lagt ut høringer når Arbeidstilsynet (eller andre relevante myndigheter) har forskriftsendringer på gang.

Her kan du finne linker og kontaktinformasjon til myndigheter og andre som kan være interessante for bransjen.

Vi jobber med å opprette medlemsforum for medlemmene. Dette vil bli et lukket fagforum som skal omhandle alle deler av sertifisert og dokumentert opplæring, samt sakkyndig kontroll. Det vil i medlemsforum bli anledning til faglige diskusjoner, dele innlegg og nyheter m.m. Mer info kommer.

Please reload

bottom of page